Our team

Maksym Karanda

Kateryna Brovchenko

Maryna Kyslenko

Katya Marukha

Viktoriia Novikova