Exhibitions in Urumqi July 2024

Exhibitions in Urumqi 2024-2025

Date Exhibition name City and Exhibition center
18.07.2024 IME Xinjiang 2024 Urumqi, China Xinjiang International Exhibition Center